Firma 22bet oraz jej pracownicy gromadzą i przechowują dane osobowe dotyczące użytkowników, przestrzegając odpowiednich regulacji i najbardziej rygorystycznych standardów międzynarodowych, aby zagwarantować bezpieczeństwo i właściwe zarządzanie danymi.

Naszym celem jest poinformowanie Cię, w jaki sposób są wykorzystywane i przechowywane dotyczące Ciebie dane. W niniejszej Polityce prywatności wprowadzono odpowiednie zmiany, aby zapewnić jej zgodność z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).
Niniejsza Polityka prywatności określa metody przetwarzania przez nas dotyczących Ciebie danych oraz Twoje prawa w odniesieniu do przetwarzania przez nas tych danych.

22bet pragnie przedstawić dokładne i wyczerpujące informacje na temat wykorzystywania plików cookie, aby umożliwić każdej osobie korzystającej z serwisu podjęcie świadomej decyzji na temat przechowywania takich plików na jej urządzeniu.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub sugestie dotyczące gromadzenia przez nas dotyczących Ciebie danych, lub też ogólne pytania na temat świadczonych przez nas usług, prosimy o kontakt pod adresem support-en@22bet.com

W przypadku wszelkich wątpliwości na temat wykorzystania plików cookie na dowolnej stronie internetowej naszego serwisu prosimy o przesłanie szczegółowych informacji na adressupport-en@22bet.com.

PRYWATNOŚĆ

22bet zobowiązuje się przechowywać dane w sposób całkowicie bezpieczny.
Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób Firma gromadzi dane osobowe użytkownika podczas korzystania ze świadczonych usług oraz w jaki sposób są one wykorzystywane.

Niniejsza Polityka prywatności stanowi umowę między użytkownikiem a 22bet (dalej „My”, „Nas” lub „Nasz”, „Firma”, jeśli dotyczy). Należy pamiętać, że użytkownik korzystający z serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem usług staje się stroną niniejszej Polityki prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności może podlegać okresowym zmianom. Informacje o wszelkich zmianach są dostępne w serwisach oraz platformach Firmy. Obowiązkiem każdego użytkownika jest sprawdzenie Polityki prywatności pod kątem najnowszych zmian w jej treści.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Tutaj dowiesz się:

 • W jaki sposób wyrazić zgodę na przetwarzanie danych
 • Kiedy zgoda nie jest wymagana

PRAWA UŻYTKOWNIKA JAKO PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH
22bet rozpoczyna przetwarzanie danych osobowych tylko po otrzymaniu zgody użytkownika. Wyrażenie zgody przez użytkownika stanowi potwierdzenie świadomego, wyraźnego i dobrowolnego zezwolenia (dalej zwane „zgoda”) na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Zgoda na przetwarzanie danych może zostać udzielona przez użytkownika lub przez wskazanego przez niego przedstawiciela w jeden z następujących sposobów:

 • W formie pisemnej, w takim przypadku zgoda musi zawierać następujące informacje:
  • imię, nazwisko, nazwisko odojcowskie (jeśli dotyczy), adres zamieszkania, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość użytkownika oraz informacje o dacie wydania dokumentu i instytucji, która go wydała
  • w przypadku wyrażenia zgody przez przedstawiciela – poświadczone notarialne pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający upoważnienie przedstawiciela
  • adres pocztowy 22bet w celu otrzymania zgody udzielonej przez użytkownika, którego dane dotyczą
  • cele przetwarzania danych osobowych
  • wykaz danych osobowych, na których przetwarzanie wyrażana jest zgoda
  • imię i nazwisko lub nazwa oraz adres osoby fizycznej lub prawnej upoważnionej do przetwarzania danych osobowych w imieniu 22bet, jeśli przetwarzanie powierzono takiej osobie
  • wykaz działań dotyczących danych osobowych, na przetwarzanie których wyrażana jest zgoda, oraz ogólny opis sposobów, za pomocą których możliwe będzie przetwarzanie danych osobowych
  • okres ważności zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także sposób jej wycofania
  • podpis osoby wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych lub podpis wskazanego przedstawiciela
 • Poprzez określone działania wyrażające wolę nawiązania stosunków prawnych z 22bet, tj. rejestrację w serwisie 22bet i utworzenie konta, rejestrację w usługach 22bet lub wykonanie transakcji finansowych na utworzonym wcześniej koncie. Zgodnie z Regulaminem 22bet powyższe działania są warunkiem uczestnictwa w grze hazardowej oraz obstawiania zakładów w serwisie 22bet i otrzymywania wygranych na koncie w celu spełnienia zasad określonych przez operatora gry hazardowej.

Przetwarzanie danych osobowych przez 22bet nie wymaga zgody użytkownika w następujących przypadkach:

 • przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do spełnienia zamierzeń określonych w umowach międzynarodowych lub prawie lokalnym w celu wypełnienia obowiązków i funkcji prawnych
 • przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do dochodzenia sprawiedliwości, wykonania orzeczeń sądowych lub innych orzeczeń odpowiedniego organu prawnego
 • przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ochrony istotnych interesów użytkownika, którego dane osobowe dotyczą, w tym między innymi zdrowia i życia użytkownika
 • przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do spełnienia praw i uzasadnionych interesów Firmy lub stron trzecich, pod warunkiem, że nie są naruszane prawa i wolność użytkownika, którego dane dotyczą
 • przetwarzanie danych osobowych jest realizowane w celach statystycznych lub w innym celu badawczym – w tym przypadku dane osobowe zostaną zanonimizowane, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych
 • jeśli do przetwarzanych danych osobowych użytkownik przyznał swobodny dostęp nieograniczonej liczbie osób
 • jeśli zgodnie z lokalnym prawem przetwarzane dane osobowe podlegają obowiązkowemu ujawnieniu

Firma w pełni przestrzega postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) dotyczących procedur wycofania udzielonej zgody, uzyskania informacji o dostępności danych osobowych oraz ich zmiany, zablokowania lub trwałego usunięcia przez 22bet.

CEL GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Tutaj dowiesz się:

 • W jakim celu gromadzone są dane osobowe
 • Jakie dane podlegają rejestracji
 • Które informacje z dziennika aktywności są zapisywane

Gromadzone przez nas dane obejmują dane wykorzystywane do celów identyfikacji użytkownika. Należą do nich imię i nazwisko, data urodzenia, dane karty kredytowej, adres domowy, adres e-mail, numer telefonu i inne odpowiednie dane.

Użytkownik może zostać poproszony o przedstawienie danych osobowych podczas korzystania z serwisu, tworzenia konta lub korzystania ze świadczonych usług. Do danych osobowych, o których podanie użytkownik może zostać poproszony, należą:

 • dane kontaktowe (w tym numer telefonu i adres e-mail)
 • informacje o miejscu zamieszkania (np. adres domowy)
 • dane płatnicze
 • historia transakcji
 • preferencje podczas korzystania z serwisu
 • opinie o usługach

Powyższe dane są gromadzone, przetwarzane i przechowywane na serwerach Firmy zgodnie z obowiązującym prawem.

Podczas korzystania z serwisów i usług Firmy następujące informacje są zapisywane w unikatowym dzienniku aktywności użytkownika:

 • adres IP
 • czas spędzony w serwisie
 • data odwiedzin
 • lista odwiedzonych stron
 • preferencje językowe
 • raporty o awariach oprogramowania
 • rodzaj przeglądarki

Powyższe informacje są gromadzone i analizowane w celu zapewnienia wyższej jakości usług.
Nigdy nie gromadzimy danych o użytkowniku bez wcześniejszego poinformowania.

SPOSOBY GROMADZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH

W skrócie:

 • Dane mogą być również uzyskiwane od innych usługodawców zgodnie z prawem
 • Udostępnianie danych odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w tym regulaminie

Jak wspomniano wyżej, Firma może zawsze automatycznie gromadzić pewne dane podczas korzystania ze strony internetowej, usług i środków komunikacji 22bet, pod warunkiem, że użytkownik wyraził na to zgodę.

Dane osobowe mogą być również uzyskiwane od innych usługodawców oraz z list klientów otrzymanych od zewnętrznych usługodawców w sposób ściśle zgodny z prawem i obowiązującymi przepisami oraz regulacjami.

Ponadto Firma może korzystać z usług stron trzecich w celu zapewnienia wsparcia technicznego podczas transakcji pieniężnych oraz prawidłowej obsługi konta użytkownika.

Wszelkie dane osobowe zgromadzone w powyższy sposób od usługodawców zewnętrznych i serwisów świadczących usługi e-commerce będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

Dane osobowe użytkownika zostaną udostępnione stronom trzecim zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i obowiązującym prawem.

WYKORZYSTYWANIE ZGROMADZONYCH DANYCH

Tutaj dowiesz się:

 • Dlaczego gromadzone są dane
 • W jaki sposób są wykorzystywane

Gromadzenie danych użytkownika ma na celu umożliwienie zaoferowania najwyższej jakości usługi wsparcia, zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z serwisu, sprawdzenie i weryfikację tożsamości, prawidłowe przetwarzanie transakcji i ułatwienie udziału w promocjach stron trzecich, a także inne cele dotyczące świadczonych przez Firmę usług związanych z grami.

W związku z powyższym podczas świadczenia usług Firma może udostępniać dane osobowe użytkownika starannie wybranym partnerom (w tym stronom trzecim, które zawarły z użytkownikiem umowę dotyczącą udostępniania danych).
 
Firma może wykorzystać dane osobowe użytkownika do:

 • wysyłania ofert reklamowych i informacji o oferowanych produktach i usługach
 • wysyłania ofert reklamowych i informacji o oferowanych przez partnerów Firmy produktach i usługach w celu zapewnienia szerszego zakresu usług oraz poprawienia jakości rozrywki

Od czasu do czasu Firma może poprosić użytkownika o podanie pewnych informacji poprzez specjalne ankiety podczas turniejów. Użytkownik ma prawo do odmowy udziału w takich ankietach i nieujawniania swoich danych osobowych.

Informacje, o które Firma może poprosić, mogą obejmować dane kontaktowe (w tym imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu) oraz dane dotyczące miejsca pobytu (takie jak adres i kod pocztowy), a także dokładny wiek.

Biorąc udział oraz odbierając nagrody lub wygrane w jakichkolwiek turniejach organizowanych przez Firmę, użytkownik udziela zgody na wykorzystanie jego imienia i nazwiska do celów reklamowych bez dodatkowego wynagrodzenia, z wyjątkiem sytuacji, w których prawo wymaga przyznania wynagrodzenia.

Jeśli użytkownik nie podjął decyzji na temat otrzymywania informacji reklamowych, jego dane osobowe (takie jak adres e-mail i numer telefonu) mogą być wykorzystywane w celu informowania o produktach i usługach Firmy oraz do powiadomienia o promocjach i innych produktach związanych z grami (takimi jak zakłady backgammon, poker online i inne), które mogą obejmować produkty i usługi stron trzecich, które Firma uznała za godne uwagi użytkownika.

UJAWNIENIE DANYCH

Turaj dowiesz się:

 • Kto może otrzymać zebrane dane
 • W jakich okolicznościach może dojść do ujawnienia danych

Dane osobowe użytkownika nie są udostępniane firmom zewnętrznym, organizacjom i osobom niezwiązanym z 22bet.

Dane osobowe użytkownika mogą zostać udostępnione innym firmom, organizacjom oraz osobom niezwiązanym z 22bet pod warunkiem udzielenia przez użytkownika zgody.

Dane osobowe użytkownika mogą zostać udostępnione, jeśli wymaga tego prawo lub gdy administracja serwisu jest przekonana, że ich udostępnienie jest niezbędne w celu:

 • spełnienia wymogów prawnych lub procedur obejmujących Firmę, serwis, świadczone usługi lub w jakichkolwiek innych okolicznościach, w których Firma jest do tego zobowiązana prawnie
 • ochrony praw lub własności Firmy
 • ochrony innych klientów korzystających z oferowanych przez Firmę produktów lub usług

Jeśli istnieją podstawy, by sądzić, że użytkownik dopuścił się lub zamierza dopuścić nieuczciwych lub nielegalnych działań, takich jak:

 • manipulowanie grą
 • oszustwo podczas dokonywania płatności (w tym korzystanie z kradzionych kart)
 • żądanie wycofania lub anulowania płatności
 • zlecanie niedozwolonych transakcji (w tym pranie pieniędzy)

Firma zastrzega sobie prawo do udostępniania niniejszych informacji wraz z danymi osobowymi użytkownika innym serwisom gamingowym, organom ścigania, firmom obsługującym karty kredytowe i innym odpowiednim agencjom regulacyjnym.

Dane osobowe użytkownika mogą zostać przekazane odpowiednim instytucjom w celu badań i w celu przeciwdziałania uzależnieniu od hazardu.

DOSTĘP DO DANYCH

Tutaj dowiesz się:

 • Jak zrezygnować z otrzymywania wiadomości reklamowych
 • Kiedy warto kontaktować się z przedstawicielami firmy w kwestii dostępu

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania wiadomości reklamowych za pomocą następujących sposobów:

 • poprzez rezygnację w ustawieniach konta dostępnych na naszych stronach internetowych lub za pomocą naszych usług
 • odpowiadając na dowolną wysłaną w ramach newslettera wiadomość od Firmy
 • wysyłając e-mail lub kontaktując się z działem obsługi klienta w dowolny dostępny sposób

Ponadto użytkownik może się skontaktować z przedstawicielami Firmy w dowolnym momencie, aby:

 • dowiedzieć się, jakie dane są gromadzone, przetwarzane i przechowywane oraz jakie jest pochodzenie tych danych
 • potwierdzić prawidłowość danych osobowych przekazanych przez użytkownika lub uzyskanych przez Firmę w inny sposób
 • zaktualizować zgromadzone i aktualnie przechowywane dane osobowe
 • wnieść skargę dotyczącą wykorzystania danych osobowych, które dotyczą użytkownika

 Firma zaktualizuje wszystkie zgromadzone dane, jeśli użytkownik dowiedzie, że takie zmiany są uzasadnione i niezbędne oraz przedstawi wystarczający dowód tożsamości.
W celu uniknięcia wątpliwości informujemy, że żadne postanowienia niniejszej Polityki prywatności nie zakazują Firmie udostępnienia danych osobowych użytkownika w przypadku otrzymania formalnego wniosku organów prawnych w kraju użytkownika o ich udostępnienie.

Tutaj dowiesz się:

 • Czym są pliki Cookie
 • Do czego są wykorzystywane
 • Jakie są rodzaje plików Cookie
 • Jak zarządzać plikami Cookie

DANE PRZECHOWYWANE NA URZĄDZENIU UŻYTKOWNIKA

Gdy użytkownik korzysta z usług świadczonych przez Firmę, za jego zgodą na jego urządzeniu przechowane są pewne informacje. Informacje te są powszechnie nazywane „plikami cookie” i są małymi plikami tekstowymi zawierającymi informacje o preferencjach użytkownika. Pliki cookie są zawsze przechowywane na urządzeniu użytkownika podczas korzystania z usług świadczonych w serwisie.

Firma korzysta również z „flash cookies”. Są one podobne do opisanych wyżej plików cookie i pozwalają na przechowanie informacji o wizytach użytkownika w różnych serwisach Firmy.
Żaden z wymienionych rodzajów plików cookie nie może być wykorzystany do uzyskania dostępu do urządzenia użytkownika ani do wykorzystania jakichkolwiek przechowanych na urządzeniu informacji. Ich celem jest wyłącznie funkcja monitorowania.

Są one również wykorzystywane w celu sprawdzenia, w jaki sposób użytkownik korzysta z usług i jakie są jego preferencje. Pliki cookie są przydatne do monitorowania ruchu na stronie internetowej i poprawienia jakości świadczonych usług w celu zatrzymania klienta. Pliki cookie oraz flash cookie pomagają zagwarantować, że użytkownik widzi jedynie odpowiednie i precyzyjnie dopasowane do niego reklamy.

NIEZBĘDNE PLIKI COOKIE

„Niezbędne pliki cookie” to określenie plików cookie, które są obligatoryjne, aby użytkownik mógł poruszać się w serwisie i korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji, w tym uzyskiwać dostęp do sekcji serwisu, w której można dokonywać płatności. Te pliki cookie zapewniają odpowiednie działanie serwisu.

PLIKI COOKIE DOTYCZĄCE DANYCH REJESTRACYJNYCH

Te pliki cookie przechowują informacje wprowadzone podczas rejestracji i pozwalają na świadczenie wysokiej jakości usług. Te dane są wykorzystywane, aby lepiej zrozumieć potrzeby użytkownika i zagwarantować mu najlepszą rozrywkę podczas korzystania z usług.

PLIKI COOKIE DOTYCZĄCE SERWISU

Te pliki cookie są wykorzystywane do gromadzenia danych o sposobie korzystania z oferowanych usług przez użytkowników. Istnieją różne rodzaje plików cookie, które wyróżnia się na podstawie ich przeznaczenia:

 • „Tymczasowe” („sesyjne”) pliki cookie. Te pliki cookie są zapisywane na urządzeniu podczas odwiedzin w serwisie i umożliwiają szybszą nawigację. Ich wykorzystanie pozwala oferować zarejestrowanym użytkownikom dostosowane do nich informacje i rozrywkę. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki.
 • „Stałe” pliki cookie (w tym flash cookies). Te pliki cookie pozostają na komputerze użytkownika przez określony czas.
 • „Analityczne” pliki cookie. Te pliki cookie są wykorzystywane do obliczania liczby użytkowników odwiedzających serwis i korzystających z usług Firmy, co pomaga poprawić nawigację oraz ułatwić odnajdywanie elementów na stronie.

Użytkownik zawsze może zdecydować, czy chce zaakceptować, czy odrzucić pliki cookie.
Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby uzyskać pełną kontrolę nad tym, które pliki cookie zaakceptować.

Korzystając z przeglądarki internetowej, użytkownik może usunąć, zablokować lub zezwolić na wszystkie pliki cookie, zablokować pliki cookie stron trzecich, wyczyścić wszystkie pliki cookie podczas zamykania przeglądarki, rozpocząć sesję w trybie incognito, aby przeglądać Internet bez przechowania danych na urządzeniu, a także rozszerzyć opcje dostępne w przeglądarce, instalując dodatki i wtyczki.

Poniżej znajdują się odnośniki prowadzące do informacji o zarządzaniu plikami cookie w różnych przeglądarkach:

 • Zarządzanie plikami cookie w przeglądarce Internet Explorer
 • Zarządzanie plikami cookie w przeglądarce Chrome
 • Zarządzanie plikami cookie w przeglądarce Firefox
 • Zarządzanie plikami cookie w przeglądarce Safari
 • Zarządzanie plikami cookie w przeglądarce Opera

Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie i ich usuwania, przejdź na stronę www.aboutcookies.org

Informujemy, że Firma nie ponosi odpowiedzialności za treści na stronach internetowych niezwiązanych z Firmą. Ponadto obowiązkiem Firmy jest poinformowanie, że w przypadku wyłączenia plików cookie, korzystanie z niektórych funkcji 22bet jest niemożliwe.

FLASH COOKIES

Flash Player pozwala na samodzielne zarządzanie ustawieniami – można wyłączyć korzystanie z plików flash cookie.
Należy pamiętać, że wyłączenie wszystkich plików cookie uniemożliwi korzystanie z niektórych funkcji i usług. Na przykład przestanie być możliwy wybór języka interfejsu.

ZGODA NA UDOSTĘPNIANIE DANYCH DOSTAWCOM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Aby zyskać możliwość gry w serwisie za pomocą prawdziwych pieniędzy, użytkownik musi wpłacić pieniądze na swoje konto gracza. Użytkownik musi mieć także możliwość wypłacenia środków ze swojego konta. W celu ułatwienia tych procesów Firma może korzystać z usług elektronicznych systemów płatniczych.

Akceptując niniejszą Politykę prywatności, użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie danych osobowych stronom trzecim (zgodnie z wymogami właściwego przetwarzania transakcji) w tym, w niektórych przypadkach, poza granice kraju użytkownika. Firma stosuje środki zapewniające bezpieczeństwo podczas wykorzystywania systemów stron trzecich do przetwarzania płatności.

ZGODA NA PRZEPROWADZANIE AUDYTÓW BEZPIECZEŃSTWA

Firma zastrzega sobie prawo do przeprowadzania audytów bezpieczeństwa wg własnego uznania w celu weryfikacji danych osobowych podanych przez użytkownika podczas rejestracji oraz weryfikacji transakcji finansowych, aby zapobiec niewłaściwemu korzystaniu z usług Firmy. Celem może być weryfikacja przestrzegania prawa lub postanowień Regulaminu.

Kontynuując korzystanie ze świadczonych przez Firmę usług, użytkownik akceptuje Regulamin oraz upoważnia Firmę do wykorzystywania i udostępniania danych osobowych stronom trzecim w celu przeprowadzenia takich audytów bezpieczeństwa według uznania Firmy, co może się wiązać z przekazaniem danych poza granice kraju użytkownika. Kontrole bezpieczeństwa mogą obejmować między innymi przygotowywanie sprawozdań finansowych i sprawdzanie danych względem baz danych stron trzecich.

BEZPIECZEŃSTWO

Firma rozumie znaczenie pełnego bezpieczeństwa, dlatego zobowiązuje się do stosowania wszelkich dostępnych metod, aby zagwarantować poufność danych oraz dostępność wszelkich niezbędnych informacji. Wszystkie zgromadzone dane osobowe użytkownika są szyfrowane i przechowywane w chronionej hasłem bazie danych oraz zabezpieczane regularnie aktualizowaną zaporą sieciową (firewall). Serwisy Firmy są chronione szyfrowaniem 128-bitowym z wykorzystaniem technologii SSL Version 3.

Ponadto Firma dokłada wszelkich starań, aby zagwarantować stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa przez jej oddziały, spółki zależne, agentów, dostawców itp. Niemniej użytkownik powinien mieć świadomość, że przesyłanie informacji w Internecie z definicji nigdy nie jest w pełni bezpieczne, w związku z czym Firma nie może zagwarantować bezpieczeństwa danych podczas ich przesyłania.

W związku z tym prosimy pamiętać, że WSZELKIE DANE UŻYTKOWNIK PRZESYŁA NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. Po otrzymaniu danych 22bet stosuje odpowiednie procedury i metody mające na celu zapewnienie ich bezpieczeństwa.

OCHRONA NIEPEŁNOLETNICH

Świadczone przez Firmę usługi nie są przeznaczone dla osób niepełnoletnich (poniżej 18. roku życia lub poniżej wieku określającego pełnoletniość przez prawo obowiązujące w kraju użytkownika).

Każda osoba rejestrująca się w serwisie i korzystająca z usług Firmy potwierdza, bezpośrednio lub korzystając z usług, że ma ukończone 18 lat lub osiągnęła pełnoletniość prawną w swoim kraju. Zgodnie z polityką Firmy, w celu wykrycia wszelkich prób korzystania z usług Firmy przez osoby niepełnoletnie przeprowadzane są audyty bezpieczeństwa. W przypadku wykrycia jakichkolwiek prób wprowadzenia przez osoby niepełnoletnie danych osobowych i korzystania z usług Firma podejmie wszelkie możliwe środki w celu usunięcia takich danych z jej rejestrów.

MIĘDZYNARODOWY PRZEKAZ DANYCH

Gromadzone przez Firmę dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w dowolnym kraju, w którym oddziały Firmy oraz jej dostawcy, partnerzy i agenci świadczą usługi związane z grami.

Korzystając z usług i serwisów Firmy, użytkownik wyraża zgodę na przekazanie dotyczących go danych osobowych poza granice jego kraju (w tym do krajów, w których prawo dotyczące prywatności może być określane jako niesatysfakcjonujące).
Dokładamy jednak wszelkich starań, aby zagwarantować, że oddziały Firmy oraz jej agenci, partnerzy i dostawcy spełniają międzynarodowe standardy dotyczące prywatności i przestrzegają postanowień niniejszej Polityki prywatności.

RELACJE ZE STRONAMI TRZECIMI

Gdy użytkownik udostępnia jakiekolwiek dane zewnętrznym serwisom internetowym, które współpracują z Firmą w ramach świadczenia usług, lub gdy dane osobowe użytkownika są przetwarzane i zarządzane przez jakiekolwiek strony trzecie współpracujące z Firmą lub inne strony trzecie, Firma nie jest w stanie zapewnić ochrony takich danych, ponieważ serwisy takich stron nie są własnością Firmy i nie są przez nią obsługiwane.

Prosimy o zachowanie ostrożności podczas podawania danych osobowych jakimkolwiek stronom trzecim i pamiętanie, że wykorzystanie tych danych będzie podlegać politykom prywatności tych podmiotów.

HZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Tutaj dowiesz się:

 • Jakie są granice odpowiedzialności organizatora gier

Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia będące poza jej bezpośrednią kontrolą. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z niezgodnego z prawem wykorzystania lub kradzieży danych osobowych użytkownika.

Z powodu wykorzystywanych przez Firmę nowych i stale zmieniających się technologii, Firma dokłada wszelkich starań, aby zapewnić pozbawione błędów i płynne działanie serwisu oraz poufność danych osobowych podczas przekierowywania użytkownika do innych serwisów. Niemniej Firma nie jest w stanie dać żadnej gwarancji dotyczących serwisów będących poza jej kontrolą i nieobjętych niniejszą Polityką prywatności. Odwiedzając takie serwisy, należy pamiętać, że ich operatorzy również mogą gromadzić dane osobowe, korzystać z nich i je przetwarzać zgodnie z ich polityką prywatności, która może się różnić od niniejszej. Prosimy o zapoznanie się z takimi dokumentami przed wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych.

Firma nie może również zagwarantować bezpieczeństwa danych osobowych podczas ich przesyłania różnymi kanałami komunikacji, nawet pomimo dokładania wszelkich starań w celu zapewnienia bezpiecznego przetwarzania i przesyłania danych. Prosimy pamiętać, że WSZELKIE DANE UŻYTKOWNIK PRZESYŁA NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

AKCEPTACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI

W skrócie:

 • Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z postanowieniami polityki i regulaminu
 • Korzystanie z serwisu oznacza akceptację warunków

Korzystając ze świadczonych przez Firmę usług, użytkownik dobrowolnie oświadcza, że akceptuje niniejszą Politykę prywatności i przyznaje Firmie prawo do gromadzenia, przetwarzania i przechowywania dotyczących go danych osobowych.

Niniejszą Politykę prywatności należy traktować jako część Regulaminu oraz wszelkich Regulaminów zamieszczonych w pozostałych platformach i serwisach Firmy.
Niniejsza Polityka prywatności może podlegać okresowym zmianom, dlatego użytkownik powinien regularnie sprawdzać Regulamin. Dalsze korzystanie z usług Firmy po wprowadzeniu zmian jest rozumiane jako akceptacja nowej Polityki prywatności.

Niniejszy dokument jest pełną i jedyną wersją Polityki prywatności 22bet.com. Został on opublikowany 1.1.2020 i zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje. Obowiązkiem użytkownika jest sprawdzanie Regulaminu, aby być na bieżąco ze wszelkimi zmianami.

ZAPOBIEGANIE PRANIU PIENIĘDZY / ZWALCZANIE FINANSOWANIA TERRORYZMU

Tutaj dowiesz się:

 • Czym jest pranie pieniędzy
 • W jaki sposób organizator gier przeciwdziała praniu pieniędzy
 • Jakie dane są gromadzone i mogą być wymagane na poczet walki z praniem pieniędzy

Firma bukmacherska 22bet podejmuje wszelkie środki w celu zapobiegania i zwalczania prania pieniędzy oraz międzynarodowego terroryzmu (Polityka AML). Firma prowadzi politykę zerowej tolerancji w stosunku do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem. W celu spełnienia zobowiązań wynikających z polityki AML Firma zobowiązuje się do poinformowania wszelkich odpowiednich organów w przypadku jakichkolwiek podejrzeń, że zdeponowane środki użytkowników w jakikolwiek sposób są powiązane, bezpośrednio lub pośrednio, z jakąkolwiek nielegalną działalnością, w tym między innymi terroryzmem. Firma zobowiązuje się do zablokowania takich środków i podjęcia odpowiednich kroków określonych w postanowieniach Polityki AML.

Pranie pieniędzy rozumiane jest w następujący sposób:

 • próba zatajenia lub zatajenie informacji dotyczących posiadania, źródła, lokalizacji i przemieszczania jakiejkolwiek własności lub dysponowania jakąkolwiek własnością, która kiedykolwiek została pozyskana w wyniku nielegalnej działalności
 • przemieszczanie, przekształcanie lub inne podobne działanie dotyczące własności nabytej w wyniku nielegalnej działalności w celu zatajenia faktu jej nabycia w sposób niezgodny z prawem
 • wspieranie jakichkolwiek osób powiązanych z jakąkolwiek wyżej opisaną działalnością w celu uniknięcia konsekwencji prawnych

Wiele krajów zobowiązało się do walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu poprzez zapobieganie przenikania nielegalnie pozyskanego kapitału do swojej gospodarki.

Firma stosuje prawo wewnętrzne, regulacje oraz szereg środków w celu zapewnienia wszelkiego niezbędnego wsparcia międzynarodowym organizacjom zwalczającym pranie pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu na świecie.

Otwierając konto, użytkownik akceptuje następujące zobowiązania:

 • przestrzeganie prawa i regulacji związanych ze zwalczaniem prania pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, w tym między innymi Polityki AML
 • przedstawienie Firmie wszelkich posiadanych informacji lub podejrzeń na temat jakichkolwiek środków wpłaconych na konto, które zostały pozyskane z nielegalnych źródeł lub w wyniku jakiejkolwiek nielegalnej działalności, zgodnie z definicją odpowiednich organizacji międzynarodowych lub obowiązującego prawa
 • przedstawienie Firmie wszelkich uzasadnionych informacji w przypadku podejrzenia nielegalnego uzyskania środków

Firma ma prawo do podjęcia następujących działań dotyczących danych użytkownika:

 • gromadzenie i przechowywanie danych osobowych użytkownika, jak również wszelkich raportów dotyczących zmian tych danych
 • monitorowanie konta oraz określonych transakcji użytkownika pod kątem podejrzanej aktywności
 • zablokowanie konta użytkownika podejrzanego o pranie pieniędzy lub innego rodzaju nielegalną działalność – zgodnie z wewnętrznym prawem Firma nie ma obowiązku poinformowania rzeczonego użytkownika o fakcie, że jego konto zostało zablokowane oraz że zostały poinformowane odpowiednie służby

Firma przestrzega określonych wewnętrznych procedur AML w celu przeprowadzenia weryfikacji tożsamości, zarówno wstępnej, jak i kolejnych, na podstawie indywidualnie określanego poziomu ryzyka. W związku z powyższym Firma podejmie następujące kroki:

 • poprosi o minimalną ilość informacji wymaganych do potwierdzenia tożsamości, takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, adres rejestracji i zamieszkania oraz źródło środków wpłacanych jako depozyt
 • zarejestruje i przechowa zgromadzone dane (jako dowód przeprowadzenia weryfikacji) oraz rejestry wykorzystanych metod weryfikacji
 • sprawdzi dane osobowe w dostarczonej przez odpowiednie organy bazie osób podejrzanych o działalność terrorystyczną

W celu potwierdzenia autentyczności danych uzyskanych od użytkownika Firma może poprosić o przesłanie dodatkowych dokumentów, takich jak:

 • paszport lub dowód osobisty albo inny dokument pełniący podobną funkcję, zawierający następujące informacje: imię i nazwisko, data urodzenia oraz zdjęcie właściciela dokumentu wydanego przez odpowiedni organ
 • rachunek za media (nie starszy niż trzy miesiące) lub inny dokument potwierdzający adres zamieszkania użytkownika

W niektórych przypadkach Firma może poprosić o dodatkowe informacje, w tym również notarialnie potwierdzone kopie dokumentów.